Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten:

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
– gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/ of aan te vullen. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/ of onjuist is.
4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/ of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/ of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. De door u ingevulde gegevens zullen niet aan derde of openbaar worden gemaakt. Daarnaast gebruikt Slegers Sierbestrating uw gegevens uitsluitend voor de toegang tot de hierboven genoemde onderdelen van de website en om de dienstverlening naar u toe te kunnen verbeteren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, laat dit dan weten via het contactformulier op de website en uw gegevens zullen verwijderd worden.

Eigendomsrechten
Slegers Sierbestrating behoudt ten alle tijden de rechten van de op de website gepresenteerde documenten, afbeeldingen etc. De gepresenteerde informatie op de website van Slegers Sierbestrating is dan ook uitsluitend voor eigen gebruik en het is niet toegestaan de inhoud hiervan over te nemen, openbaar te maken en/ of te vermenigvuldigen in welke aard dan ook, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Slegers Sierbestrating.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan de directie. Gelieve hiervoor het contactformulier te gebruiken.

Mijn offerte

0 product

Geen producten in de winkelwagen.